Tag: How to tweak interruptions menu to allow alarm sound to go through